vinjett-med-akutgrupp-33-pct

Information om medlemskap

För att kunna använda dina personuppgifter så behöver vi ditt samtycke till att detta används inom Civilförsvarsförbundets verksamhet.

 

Bakgrund

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, är den största förändringen vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan personuppgiftslagen, PUL, infördes 1998.
Alla företag, skolor och organisationer ansvarar för att dataskyddsförordningen följs, annars finns risk för sanktionsavgifter. Samtliga organisationer måste kunna visa att man har full kontroll över sin personuppgiftshantering. Dessutom krävs att den som registrerar uppgifterna informerar den registrerade om ändamålen med behandlingen. Reglerna syftar till att skydda den enskildes personliga integritet.

Detta avsnitt avser att ge dig som medlem i Civilförsvarsförbundet sådan information.

Syfte

Det är nödvändigt för Civilförsvarsförbundet att i sin verksamhet behandla uppgifter om dig som medlem vad avser; t ex namn, adress, personnummer och kompetenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera, planera och utveckla vår verksamhet för våra medlemmar. Personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för verksamheten och kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga register. Ändamålet med sådana överföringar är uteslutande att du som medlem ska ha fortsatt tillgång till våra tjänster. Lämnade uppgifter kan vidare komma att användas i statistik- och forskningssyfte för att mäta vår utveckling och nytta. I enlighet med personuppgiftslagen har du rätt att på begäran från Civilförsvarsförbundet få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Civilförsvarsförbundet kommer att rätta eventuellt felaktiga personuppgifter som upptäcks utan att du påtalar det samt respektera din rätt att återkalla lämnat samtycke. Begäran om information samt begäran om rättelse av felaktiga uppgifter görs via e-post hos den lokala Civilförsvarsförening där du är medlem eller till förbundskansliet på adressen info@civil.se. E-postadresser till de lokala föreningarna finner du på Civilförsvarsförbundets hemsida www.civil.se. Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap och då tas alla uppgifter bort. Tänk då på att tidigare historik och utbildningar som du genomfört försvinner.

Samtycke

I och med din ansökan om medlemskap i Civilförsvarsförbundet försäkrar du att samtliga de uppgifter du lämnat är riktiga i alla delar. Samtidigt samtycker du till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i datorbaserade register hos Civilförsvarsförbundet. Du intygar även att Civilförsvarsförbundet har rätt att använda dina personuppgifter för statistik- och forskningssyfte