vinjett-med-akutgrupp-33-pct

Information om medlemskap

Medlemsuppgifter är grunden för en bättre service till dig som medlem hos Civilförsvarsförbundet.
Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och nå ut med aktuell information.

Bakgrund

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, är den största förändringen vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan personuppgiftslagen, PUL, infördes 1998.
Alla företag, skolor och organisationer ansvarar för att dataskyddsförordningen följs, annars finns risk för sanktionsavgifter. Samtliga organisationer måste kunna visa att man har full kontroll över sin personuppgiftshantering. Dessutom krävs att den som registrerar uppgifterna informerar den registrerade om ändamålen med behandlingen. Reglerna syftar till att skydda den enskildes personliga integritet.

 

Medlemsuppgifter

Det är nödvändigt för Civilförsvarsförbundet att i sin verksamhet behandla uppgifter om dig som medlem vad avser; t ex namn, adress, personnummer och kompetenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera, planera och utveckla vår verksamhet för våra medlemmar. Personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för verksamheten och kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga register. Ändamålet med sådana överföringar är uteslutande att du som medlem ska ha fortsatt tillgång till våra tjänster.
Lämnade uppgifter kan vidare komma att användas i statistik för att mäta vår utveckling och nytta.
I enlighet med personuppgiftslagen har du rätt att på begäran från Civilförsvarsförbundet få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig.
Begäran om information samt begäran om rättelse av felaktiga uppgifter görs via e-post hos den lokala Civilförsvarsförening där du är medlem eller till förbundskansliet på adressen info@civil.se.
Civilförsvarsförbundet kommer att rätta eventuellt felaktiga personuppgifter som upptäcks samt respektera din rätt att återkalla lämnat samtycke.
E-postadresser till de lokala föreningarna finner du på Civilförsvarsförbundets hemsida www.civil.se.
Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap och då tas alla uppgifter bort från medlemsregistret. Tänk då på att tidigare historik och utbildningar som du genomfört försvinner.

 

Vilka personuppgifter som behandlas i vårt medlemsregister

De uppgifter som vi behöver för ditt medlemskap är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.
Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa din identitet och krävs vid eventuella avtal och försäkringar som kan vara aktuella.

 

Ytterligare behandling om du anmäler dig till och/eller deltar på utbildningar, konferenser eller i uppdrag

Ytterligare information kan tillkomma om går kurser eller är aktiv inom olika uppdrag.
Allergier registreras tillfälligt när du deltar på en kurs och de lämnas även ut till kurslokalen som hanterar mat under kurstiden.
Om du är aktiv inom FRG kan ytterligare uppgifter gällande färdigheter, språk och materiel tillkomma för att lättare kunna finna passande person vid en krissituation.

 

Vad använder vi dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med rådgivning, försäkringshantering samt nå ut med aktuell information.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra företag eller organisationer. Viss medlemsinfo kopplas ihop med butiken för att du som medlem skall ha möjlighet till rabatterade priser och övriga erbjudanden utifrån de uppdrag du har inom Civilförsvarsförbundet. Önskar du inte att butiken har tillgång till dessa uppgifter kan du beställa till ordinarie priser utan att registrera dig hos dem.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik samt för att kunna upprätthålla och utveckla en god medlems- och registervård. Om du är medlem i en lokal förening har en person tillgång till dina medlemsuppgifter via vår medlemsregister Max.

 

Avtal

För att kunna använda dina personuppgifter så behöver vi ditt godkännande till att detta används inom Civilförsvarsförbundets verksamhet.
I och med din ansökan om medlemskap i Civilförsvarsförbundet försäkrar du att samtliga de uppgifter du lämnat är riktiga i alla delar. Samtidigt godkänner du att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i datorbaserade register hos Civilförsvarsförbundet. Du intygar även att Civilförsvarsförbundet har rätt att använda dina personuppgifter för statistiksyfte.