vinjett-med-akutgrupp-33-pct


Civilförsvarsförbundets integritetspolicy

 

Hur vi behandlar personuppgifter

Vi vill med denna integritetspolicy förklara hur vi samlar in, behandla och använder dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning och hur du kan utöva dina rättigheter och göra de gällande.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Det är Sveriges Civilförsvarsförbund som tillhandahåller medlemsregistret Max och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som registreras där och andra relaterat åtgärder vid Sveriges Civilförsvarsförbundets administration.

Sveriges Civilförsvarsförbund – Smidesvägen 12 plan 6, 171 41 Solna
Organisationsnummer: 802005-8460.
www.civil.se,
info@civil.se
Sveriges Civilförsvarsförbund är personuppgiftsansvarig för förbundets behandling av personuppgifter.

När samlar Civilförsvarsförbundet in dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter från:

Dig när du i första hand tar kontakt med oss via mail, telefon eller besök på våra hemsidor.
Sveriges Civilförsvarsförbundet hämtar in uppgifter direkt från dig i samband med att du anmäler medlemskap hos oss, du fyller i ett medlemsformulär med uppgifter som behövs för ditt medlemskap via blankett eller formulär på hemsidan. Där ett medlemsformulär inte är ifyllt direkt samlar vi in de uppgifter från dig som är nödvändiga via kommunikations kanaler vi upprättat med dig för ändamålet.

Uppgifter samlas in:

 • När kontakt sker med medlem
 • När du deltar på kurs eller aktiviteter arrangerade av Förbundet
 • När du som Förbundsinstruktör/spelledare genomfört en utbildning
 • När du kontaktar oss via e-post, telefon, hemsida eller sociala medier
 • När du vill ge en gåva
 • När du söker ett arbete hos Civilförsvarsförbundet

- offentliga register

I förekommande fall samlar vi in uppgifter från offentliga register, tex, Skatteverket

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

• Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress

• Identitetsuppgifter såsom personnummer

• Ekonomiska uppgifter så som bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter

• Arbetsrelaterade uppgifter så som anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt  brev

 

Vad använder vi personuppgifterna till och hur länge spara vi dina personuppgifter ?

Medlemsadministration
För att kunna bedriva vår verksamhet kan Sveriges Civilförsvarsförbund komma att använda personuppgifter i vår dagliga verksamhet för att tex kunna upprätthålla kontakten med dig och skicka ut aktuell information.

Transaktioner
Kontouppgifter samlas in där behov av transaktion till dig som medlem finns, ex vid utbetalning av reseräkning, ersättningar,  kurser osv. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftningen till exempel sparas minst sju år.

Kursadministration
Vid anmälan till en kurs som Sveriges Civilförsvarsförbundet håller samlas dina kontaktuppgifter in samt uppgifter om eventuella allergier. Namn och eventuella allergier lämnas till kursplatsen.

Inför anställning
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Sveriges  Civilförsvarsförbundet sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och för att utföra den tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett ditt godkännande till. Sveriges Civilförsvarsförbundet kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste enligt gällande lagstiftningen eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Med vilket stöd behandlar vi uppgifterna (rättslig grund)?

För all behandling av personuppgifter ska det finnas en rättslig grund. Sveriges Civilförsvarsförbund använder följande grunder som stöd för sin behandling.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av   ny medlemskap Avtal, samtycke
Föreningsadministration Avtal, Rättslig förpliktels, samtycke
Deltagande I kurser Avtal
Daglig Förbunds administration Avtal, Rättslig förpliktelse, samtycke
Jobbansökningar Rättslig förpliktelse
Sammanställning   av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar   arrangerade av Sveriges Civilförsvarsförbundet Allmänt intresse   vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med Sveriges   Civilförsvarsförbundet Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av   material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Förbundsinstruktörs   administration Avtal, Rättslig förpliktelse, samtycke
Gåvor Rättslig förpliktelse, samtycke

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Sveriges Civilförsvarsförbund kommer inte att sälja vidare till tredjepart, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in från dig.

Sveriges Civilförsvarsförbund kan dock komma att lämna ut vissa personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Civilförsvarsförbundets räkning, exempelvis IT-leverantör, tryckeri, butik och andra samarbetspartners. Sveriges Civilförsvarsförbund skriver avtal med vederbörande part om att de då agerar som ett personuppgiftsbiträde åt Sveriges Civilförsvarsförbund och att de endast får använda personuppgifterna för de ändamål som Civilförsvarsförbundet har instruerat dem om. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Sveriges Civilförsvarsförbunds rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Var registreras och behandlas dina personuppgifter?

Sveriges Civilförsvarsförbund registrerar dina personuppgifter i vårt medlemsregister Max. Dina personuppgifter kan även registreras i vårt ekonomiprogram. Internet och datasäkerhets information som t.ex ip-adress behandlas och lagras hos vår IT leverantör som är personuppgiftsbiträde. Detta gäller alla besökande till Sveriges Civilförsvarsförbundet hemsidor medlem som icke medlem.

Din lokala förening har tillgång till dina personuppgifter som finns registrerade i medlemsregistret Max för att kunna kommunicera aktuell information som rör ditt område och hantera ditt medlemskap. En ansvarig person per förening har tillgång till de uppgifter som rör den aktuella föreningen. Sveriges Civilförsvarsförbundet upprättar med varje medlemsansvarig ett personbiträdesavtal med hur dina personuppgifter ska behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy och andra förekommande bestämmelser som upprättas mellan parter.

Dina rättigheter som registrerad

§ Rätt till information- registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter Sveriges Civilförsvarsförbund behandlar om dig och i vilket syfte , ett s.k. registerutdrag en gång per år. Vill du få ett registerutdrag finner du blankett för detta på civil.se under inloggning för medlemmar och information.
Skicka in blanketten samt kopia på giltig legitimation till Sveriges Civilförsvarsförbundet enligt adressuppgifter nedan under adress- och kontaktuppgifter.

Din begäran måste vara egenhändigt underskriven och med bifogad kopia på legitimation. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.
Som medlem kan du även skapa ett konto på civil.se där du kan se dina kontaktuppgifter som är registrerade i medlemsregistret Max.

§ Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga. Detta görs i direktkontakt med din förening eller till förbundskansliet.

§ Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad (rätten att bli glömd) :

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som angivits vid behandlingen
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundet/föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Länkar till externa webbplatser

Sveriges Civilförsvarsförbunds webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Sveriges Civilförsvarsförbund ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.


Förändring av integritetspolicyn

Om denna Integritetspolicy ändras kommer Sveriges Civilförsvarsförbund att publicera den justerade Integritetspolicyn på civil.se

Kontakt- och adressuppgifter :

Sveriges Civilförsvarsförbund
Smidesvägen 12, plan 6
171 41 Solna

Organisationsnummer: 802005-8460.

Telefon: 08-629 63 00
E-post: info@civil.se
Hemsida: civil.se

 

 

Avtal

För att kunna använda dina personuppgifter så behöver vi ditt godkännande till att detta används inom Civilförsvarsförbundets verksamhet.
I och med din ansökan om medlemskap i Civilförsvarsförbundet försäkrar du att samtliga de uppgifter du lämnat är riktiga i alla delar. Samtidigt godkänner du att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i datorbaserade register hos Civilförsvarsförbundet. Du intygar även att Civilförsvarsförbundet har rätt att använda dina personuppgifter för statistiksyfte.