Har det inte längre någon betydelse vad riksdagen uttalar och beslutar?

Kampen för ett obundet organiationsstöd är inte över. Det framgår klart efter det första mötet med den arbetsgrupp, som ska göra en översyn av hur stödet fördelas till frivilligorganisationer.

Regeringen och riksdagen vill ha förändring och utveckling – anpassning till dagens och morgondagens behov.  Det är bra därför att det behövs.

En av arbetsgruppens första utmaningar torde vara, att skilja på behov relaterade till det militära försvaret och behov som hör ihop med samhällets säkerhet och beredskap. Dessa låter sig inte nödvändigtvis med framgång hanteras på samma sätt, i samma system. Inom det civila området ställs särskilt stora krav på en holistisk syn på behov och resurser.

Riksdagen gjorde i samband med beslutet om statsbudgeten för år 2010 tydliga uttalanden om stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna. Den 3 mars i år beslutade dessutom riksdagen om en politik för det civila samhället.

Den politiska inriktningen är klar, men besluten verkar inte ha trängt in i MSB och Försvarsmakten, som leder arbetsgruppen. Det inger oro ur, både ur ett demokratiskt perspektiv och ett organisationsperspektiv.

Men arbetet i gruppen har nyss börjat. Det finns alltså goda möjligheter för arbetsgruppen att ta till sig vad riksdag och regering beslutat. Allt annat är faktiskt orimligt ur ett medborgarperspektiv!