Myndighetsförslag på tvärs mot regering och riksdag

Dagen före midsommaraftonen skickade Försvarsmakten och Myndigheten  för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut ett förslag om det framtida organisationsbidragets utformning för de frivilliga försvarsorganisationerna. Förslaget är en provovokation, inte bara mot Civilförsvarsförbundet utan – vad än värre är – även mot riksdagen som i mars 2010 antog regeringens proposition om politik för det civila samhället. Förslaget kommer i sin helhet att publiceras på denna hemsida.

Bakom förslaget står en arbetsgrupp bestående av nämnda myndigheter och tre företrädare före FOS, dvs. Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté. Civilförsvarsförbundets förste vice ordförande, Leni Björklund, har ingått i arbetsgruppen, för FOS. De synpunkter som Leni har framfört, som utgår från vad regering och riksdag faktiskt har uttalat och beslutat, har inte fått det gehör som respekten för våra folkvalda kräver. Det blir uppenbart för den som läser Lenis  reservation mot förslaget. Organisationerna hamnar helt och hållet i händerna på myndigheterna och det är inte politikens innebörd. Det borde vara vara självklart för varje idéburens organisation med självaktning, att protestera mot förslaget. Inte för den egna överlevnadens skull, utan som röstbärare för de medborgare som är engagerade i samhällets säkerhet och beredskap.

I stället för att lämna ett väl genomarbetat och framtidsinriktat förslag har myndigheterna remitterat ett förslag, vars innehåll vittnar om att de faktiskt inte ens har bemödat sig om att försöka tillämpa riksdagens beslut på det sakområde som det handlar om, försvaret och samhällets krisberedskap. När myndigheter under regeringen medvetet undviker att försöka tillämpa den beslutade politiken, vars principer dessutom vilar på bred parlamentarisk grund, är det en provokation mot våra folkvalda och mot oss som valt dem. Läs Lenis reservation när förslaget de närmaste dagarna publiceras på anslagstavlan (under ”För medlemmar”) och döm själva.

Om det remitterade förslaget går igenom kommer regeringens och riksdagens trovärdighet att på saklig grund kunna ifrågasättas. Jag hoppas att myndighetscheferna är förståndiga nog att se till att den situationen inte uppstår. Än så länge är det ”bara” ett förslag, även om inte ens detta borde ha fått lämna Försvarsmakten och MSB.