Olyckor & kriser 2009/2010

MSB har kommit med en utmärkt rapport. Den gavs ut i juni 2010 och heter Olyckor & kriser 2009/2010. Rapporten är unik i den meningen, att det tar upp hela hotskalan, allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser. Rapporten finns på MSB:s sida. Kapitel 6 – Sammanfattande slutsatser och rekommendationer – rekommenderas för den som har ont om tid.

I rapporten konstateras bl.a. att det sett över tid är det endast någon enstaka procent av dem som omkommer eller skadas allvarligt som gör det i samband med kriser eller extraordinära händelser. Skador till följd av olyckor räknas idag som en av de stora dödsorsakerna i Sverige. Det konstateras samtidigt att Sverige inte har varit framgångsrikt när det gäller förmågan att reducdera antalet dödsolyckor för åldergruppen 65+. Det svenska skadeförebyggande arbetet har också utvecklats sämst inom EU.

Vidare: Samtidigt som beroendet ökar av en fungerande instrastruktur, ökar även behovet av särskilda reserver och förstärkningsresurser för att möta olika typer av krissituationer. Aktörerna samverkar däremot inte i någon större usträckning utanför befintliga samverkansnät och strukturer, dvs. man samverkar ofta med de aktörer som man är van att samverka med. För mig är detta inte förvånande, däremot är det beklämmande ur ett medborgarperspektiv.

Apropå medborgarna konstateras det också i rapporten, att det är en stor utmaning framöver att bedriva arbetet inom samhällsskydd och beredskap på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för och tillit till samhällets instiutioner ökar.

Jag hoppas att rapporten läses och förstås av dem som har anledning att göra det. Annars lär problemen knappast blir mindre.