Välkommen till oss i Botkyrka-Salem civilförsvarsförening

Botkyrka-Salem civilförsvarsförening är en lokalförening i Stockholms Läns Civilförsvarsdistrikt som ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund.  .

Vår förening följer värdegrunden som antogs  på förbundsstämman 2011 där bl.a – Respekt och Omtanke ingårFöreningens syfte är att utbilda i det som berör såväl den enskildes som närståendes säkerhet.

Eller förbereda för oväntade händelser tex. att ta hand om person/-er som råkat ut för evt. olycka, dvs.”första hjälpen ” Observera att de flesta olyckor, med i sämsta fall dödlig utgång, är sk. fallolyckor i eller nära hemmet 

Eller agera rätt vid brand i den egna bostaden. Dessutom kan oväntade/plötsliga avbrott i el-leveranser  inom något några dygn skapa ökande mer allvarliga problem för den enskilde då såväl dricksvatten som värme försörjning upphör.

Butikernas livsmedelslager kommer då även att  på kort tid  förbrukas. Inrikesministern har ju  tidigare  uttalat att ,fritt citerat , varje vuxen  medborgare  är skyldig att klara sig själv med evt. familj under minst 3 dygn. 

Detta är den sk.” 72-timmars regeln” vilken Civilförbundet och Myndigheten för Samhällskydd o Beredskap ( MSB ) åskådliggjort med skriften 72 Timmar

Eftersom förändringens vindar råder i samhället så har  nu  2018 bl.a  detta krav / denna skyldighet  blivit  6 x 24 = 144 timmar ! Vilket isig ju bara  betyder minst en dubbling av respektive valda mängder-åtgärder osv.

Vår förening ger bl.a den grundläggande kursen om de 72 timmarna dessutom  1-6 tim kurser i första hjälpen  (Obs! även då man själv ensam utsätts för olycka ) – hantering av hjärtstartare – elsäkerhet i bostaden– mfl

Då även vår förening drabbats av förändring i och med att våra kommuner  ej mera ger ekonomiskt bidrag  och dessutom tar det direkta ansvaret för vår HLR-utbildning samt våra under åren  uppskattade ” Hitta Vilse” genomgångarna  med förskole barnen på brandstationen så utgick detta  från verksamheten i år . Däremot kvarstår de populära Lida träffarna som bl.a nyligen genomfördes för  92 barn ,4 – 10 år ,ledsagade av 200 vuxna !

Studiebesök och utflykter gör föreningen på statliga och regionala myndigheter som beslutar om samhällssäkerhet samt på platser inom kommunernas ansvarsområden för vattenförsörjning, renhållning mm. Utflykter kombineras med utbildning/föredrag och kan ske bl. a. till historiska anläggningar eller moderna fabriker.  Kurser, föredrag och studiebesök är gratis för medlemmarna. Vid utflykter tar föreningen ut en anmälningsavgift.

.Än en gång: Varmt välkommen/-na till vår förening