Här hittar man publikationer utgivna av MSB. Här finns också publikationer från de tidigare myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Räddningsverket (SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF).

Här kan man hitta publikationer utgivna av FOI. Totalförsvarets forskningsinstitut är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Trots att myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdeparetementet tangerar FOI:s publikationer ämnen som kan vara av intresse även för Civilförsvarsförbundets verksamhet.

Här hittar man information om olika MSB:s utbildningar.

Här kan man hitta information om två akademiska utbildningar som kan vara av intresse för våra medlemmar: Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp  och   Riskhantering i samhället, 120 hp.

Om man missat föreläsning om Oroligheter i stadsmiljö, rekommenderar vi att besöka sidan där man kan hitta en PowerPoint presentation som användes under föreläsningen.

Tjugofyra7 – en tidning utgiven av MSB.

Och till sist, men inte minst - föreningens sida på Facebook.